fbpx

מדיניות הפרטיות

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של מטבחי קיבוץ יגור, יגור חקלאות ועסקים בע"מ (להלן "מטבחי קיבוץ יגור). מטבחי קיבוץ יגור מכבדת את פרטיותם של כל המשתמשים באתר האינטרנט אותו מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). מטרת מדיניות זו היא להסביר את הנהלים הנהוגים על ידי מטבחי קיבוץ יגור ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת מטבחי קיבוץ יגור במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר, העיבודים הנעשים במידע, העברות מידע לצדדים שלישיים ובעניין זכויות המשתמש בנוגע למידע האישי ש מטבחי קיבוץ יגור אוספת אודות משתמשי האתר.  

בעת השימוש באתר, מטבחי קיבוץ יגור אוספת מידע אודות המשתמשים. חלק מהמידע הנאסף אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש לדוגמה, העמודים בהם המשתמש צפה; הצעות ושירותים שעינינו את המשתמש; כתובת IP ממנה פנה המשתמש; קבצי עוגיות (Cookies) ועוד. חלק אחר מהמידע הינו מידע אישי שניתן להשתמש בו לזהות את המשתמש, לדוגמה, שם; שם משתמש; טלפון; כתובות דוא"ל ומגורים ועוד.

רישום לשירותים

המשתמש/לקוח מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת תיאום פגישה או יצירת קשר או בעת רישום לשירותים באתר ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין, הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי ש מטבחי קיבוץ יגור מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים והשירותים ש מטבחי קיבוץ יגור מוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של מטבחי קיבוץ יגור ובכפוף לכל דין.

מטבחי קיבוץ יגור תבקש מהמשתמש/לקוח רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת אותו שירות. 

מאגר מידע

מטבחי קיבוץ יגור תהא רשאית לנהל מאגר מידע, אשר יהיה באחריותה. מטבחי קיבוץ יגור תהא רשאית לעבד את המידע אשר יגיע לידיעתה באמצעות השימוש באתר או הנמסר לה על ידי המשתמשים/לקוחות.

שימוש במידע

מטבחי קיבוץ יגור תעשה שימוש במידע שנאסף רק על פי מדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי הוראות כל דין. מטבחי קיבוץ יגור תשתמש במידע (אשר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית), בין היתר למטרות הבאות:

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לפקח, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר (בין ביתר באמצעות מחקרי שוק, סקרים ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים, לרבות בנוגע לשימושים אותם מבצעים המשתמשים/לקוחות באתר האינטרנט, שביעות הרצון והענות לתכנים שיווקיים והתאמת מוצרינו למאפיינים האישים של לקוחותינו(
 •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • בכפוף להסכמת המשתמש ולהוראות כל דין, לצרכי שיווק ופרסום מוצריה ושירותיה המבוססים, בין היתר, על מאפייניו האישים והעדפותיו האישיות של המשתמש (לדוגמה, מיקום הסניף המועדף, שירותים שצרך וכיו"ב.
 • לצורך שירות לקוחות, טיפול בפניות, תלונות, תקלות ובכדי לתת מענה לשאלות המשתמש/לקוח ולהיות עימו בקשר.
 • שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות ש מטבחי קיבוץ יגור רשאית להשתמש בהם לצורך אימות ושיפור המידע האישי שברשותה.
 • בכדי להציע למשתמש/לקוח להצטרף למועדון הלקוחות שלה.


דיוור ישיר אלקטרוני

מטבחי קיבוץ יגור תהא רשאית להשתמש בפרטים המזהים של המשתמש/לקוח שברשותה בכדי לפנות/לשלוח אליך בדוא"ל מידע בדבר שירותיה וכן תוכן שיווקי ופרסומי.

פניה כאמור יכול שתעשה בכל אמצעי תקשורת ש מטבחי קיבוץ יגור תמצא לנכון, לרבות באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, הודעות מסר קצר (SMS) , רשתות חברתיות ואמצעים נוספים.

מידע כזה ישוגר למשתמש/ללקוח רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובאפשרות המשתמש/לקוח, בעת ההרשמה לבחור שלא לקבל מידע שיווקי מ מטבחי קיבוץ יגור או לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מידע כזה בכל עת, באופן שיצוין באתר ו/או בדוא"ל ו/או במסרון, לפי העניין.

 מסירת מידע לצדדים שלישיים

מטבחי קיבוץ יגור לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילותו של משתמש/לקוח  באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר יידרש בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש/לקוח לבין מטבחי קיבוץ יגור או מי מטעמה;
 • אם המשתמש/לקוח יבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל בידי מטבחי קיבוץ יגור צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את המידע האישי לצד שלישי;
 • אם מטבחי קיבוץ יגור תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש/לקוח את הוראות מדיניות פרטיות זו.

"עוגיות" (Cookies)  

מטבחי קיבוץ יגור עושה שימוש באתר בטכנולוגיה שנקראת "עוגיות" (Cookies), אשר מאפשרות סימן הפעילות  של המשתמש/לקוח באתר כאשר זה משתמש או מבקר באתר וזוכר אותו, זאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש/לקוח ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, לחסום את כל ה  Cookiesאו לקבל התרעה לפני הורדת ה Cookies. בכדי ללמוד יותר אודות שימושי ה Cookies, באפשרותך לעיין בהוראות השימוש הרלוונטיים או בקובץ העזרה של דפדפן האינטרנט.

אבטחת מידע

מטבחי קיבוץ יגור מיישמת באתרה מערכות, יישומים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, אובדן, או גישה בלתי מורשית למידע האישי בהתאם להוראות הדין.

בעוד שמערכות ונהלים אלה בדבר אבטחת מידע מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע האישי, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. מטבחי קיבוץ יגור לא יכולה להבטיח ולא מתחייבת כי המידע האישי יהיה מוגן לחלוטין מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע האישי. על כן, למשתמש/לקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד מטבחי קיבוץ יגור או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות ו/או גילוי ו/או שימוש במידע האישי הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור.

זכות לעיין במידע

על פי החוק, כל משתמש/לקוח זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. משתמש/לקוח שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות ל מטבחי קיבוץ יגור, בעלת מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ממאגר המידע.

פנייה כזאת יש להפנות אלyagurkitchensshivuk@gmail.com  או בדואר רגיל אל: מטבחי קיבוץ יגור, יגור חקלאות ועסקים בע"מ,  קיבוץ יגור, 3006500.

שינויים במדיניות הפרטיות

מטבחי קיבוץ יגור תהא רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמש/לקוח, תפורסם על-כך הודעה באתר.

נגישות